logo
logo

Anlæg

Anlæg

Vi projekterer og rådgiver inden for alle størrelser af private og kommunale byggemodninger, vejprojekter, jord-, kloak- og belægningsprojekter, LAR-anlæg, kloakseparering og klimatilpasning.

Byggemodninger
For private og kommunale byggemodninger projekterer vi vejprojekter for udførelse og myndighedsgodkendelse. I disse opgaver ligger typisk koordinering med forsyningsselskaber, myndigheder, landinspektører og geoteknikere, samt udarbejdelse af udbudsmateriale, licitation, tilsyn, byggeledelse og aflevering.

Jord-, kloak- og belægningsarbejder
På husets byggesager varetager vi også projektering af jord-, kloak- og belægningsarbejder. Jordarbejdet omfatter beskrivelser og tegninger med udgangspunkt i miljø- og geotekniske undersøgelser. Kloakarbejdet omfatter typisk projektering, beskrivelser og tegninger for spilde-, dræn- og regnvandssystemer, som efterlever nutidens normer og krav til afvikling af regnvand. Belægningsarbejder omfatter typisk projektering af bærelagene for byggesagernes befæstede arealer med asfalt, betonbelægningssten og lignende.

Veje og pladser, tilsyn og byggeledelse
Med udgangspunkt i trafiksikkerhed og gennemprøvede metoder, projekterer vi og fører tilsyn med vejanlæg. Her varetager vi under udførelsen typisk byggeledelsen og koordineringen med ledningsejere og entreprenøren.

Regnvandshåndteringsplan og udledningstilladelser
Formålet med regnvandshåndteringsplaner er oversvømmelser i forbindelse med hverdagsregn og i særdeleshed ved ekstremregn. Her foretages der typisk en analyse for at regnvandet bevarer samme afledning ud fra lokalplansområdet, som før lokalplanens vedtagelse. For myndighedernes tilladelse til afledning af regnvand til recipienter laver vi ansøgning om udledningstilladelse.

Kloakseparering og -renovering
Udsigten til mere og kraftigere regn har fået mange kommuner til at stille krav om separation af regn- og spildevand i kloaksystemet. Her hjælper vi typisk private boligejere og boligforeninger med at projektere ny kloak som efterlever normer og myndighedskrav.

LAR og klimatilpasning
Vi forestår projektering af forsinkelse og nedsivning af regnvand. Ved projektering af LAR-anlæg vælger vi den optimale løsning i forhold til terræn og jordbundsforhold som et grønt aftryk for fremtidens rekreative områder. Vores kundesegment spænder bredt med design og dimensionering af regnvandsanlæg til mindre parceller, samt projektering og myndighedsgodkendelse af regnvandsbassiner for forsyningsselskaber fra hele lokalplansområder.